• Kaikki kotimaista, kaikki käsintehtyä
 • Saat monen tekijän tuotteet samaan pakettiin
 • Toimitus aina seurannalla! Postikulut alkaen 3,50€.
 • Kaikki kotimaista, kaikki käsintehtyä
 • Saat monen tekijän tuotteet samaan pakettiin
 • Toimitus aina seurannalla! Postikulut alkaen 3,50€.

PRO Kädentaitajat ry:n säännöt

Hyväksytty 2.6.2014, rekisterinumero 212.784

Sääntömuutos rekisteröity 30.6.2016

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on PRO Kädentaitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

PRO Kädentaitajat ry:n tarkoituksena on edistää suomalaisen käsityöläisyyden ja käsityötaiteen tunnettavuutta ja arvostusta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kehittää käsityöläisyyttä ammattina ja parantaa yksinyrittävien pienkäsityöläisten asemaa.

PRO Kädentaitajat ry voi pitää yllä harrastustiloja jäsenistönsä käyttöön ja järjestää koulutustilaisuuksia sekä jäsenistölleen että yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille. Yhdistys voi järjestää myynti- ja muita yleisötapahtumia sekä jäsenistönsä tuotteiden välitysmyyntiä verkossa tai myyntitapahtumissa. Yhdistys voi neuvoa ja auttaa alalle pyrkiviä jäseniään jakamalla tietoa ja opastusta. Yhdistys voi ylläpitää omia netti- ja facebook-sivuja sekä julkaista toimintansa aihepiiriin liittyvää materiaalia kirjallisesti sekä verkossa.

Toimintansa kulujen kattamiseksi yhdistys kerää jäseniltään liittymisen yhteydessä liittymismaksun ja kalenterivuosittain jäsenmaksun. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi jakaa käsityötaiteen stipendejä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen suomalaisesta käsityötaiteesta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksessä voi olla myös kannatusjäseniä, jotka haluavat tukea käsityöläisyyttä. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa yhden (1) kehotuksen jälkeen maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenmaksuja ja liittymismaksuja ei palauteta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäsenet on vapautettu liittymismaksusta. Kannatusjäsenet maksavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksua eli ns. kannatusmaksua, jonka suuruuden he voivat itse päättää, kuitenkin vähintään kolmekymmentä euroa (30e) jokaiselta kalenterivuodelta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 -2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen hallitus niin päättää, voi hallituksen jäsen osallistua kokoukseen myös sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa hallituksen päättämässä paikassa.

Hallituksen niin päättäessä voi jäsen osallistua kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta tulee jäsenen ilmoittaa osallistumisestansa viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään,

 • kun yhdistyksen vuosikokous niin päättää
 • kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta ja kutsuu kokouksen koolle
 • kun hallitukselta sitä kirjallisesti vaatii vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä neljänkymmenen (40) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta joko jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

GDPR

REKISTERINPITÄJÄ

PRO Kädentaitajat ry (myöhemmin yhdistys)

c/o Salla Seppälä

Yrjönkatu 29, 00100 Helsinki

y-tunnus 2627091-4

protaitajat@gmail.com

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Puheenjohtaja Salla Seppälä

protaitajat@gmail.com

REKISTERIN NIMI

PRO Kädentaitajat ry:n jäsenrekisteri

PRO Kädentaitajat ry:n työntekijärekisteri

KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen jäsenten laskutukseen ja tiedotukseen.

Työntekijärekisteriä käytetään työnantajan velvoitteiden hoitamiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenrekisteri sisältää jäsenen nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, osoitteen, yrityksen nimen ja mahdolliset jäsenen antamat tiedot omasta tai yrityksensä toiminnasta (esim. mitä tuotteita tekee, onko päätoiminen käsityöläinen). Lisäksi jäsenrekisteri sisältää pankkiyhteystiedot niiltä jäseniltä, jotka osallistuvat yhdistyksen myymälä- tai myyntitoimintaan ja joille yhdistys tilittää tuloja myydyistä tuotteista.

Työnantajarekisteri sisältää työntekijän nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostin, sosiaaliturvatunnuksen, pankkitilin ja mahdolliset lääkärintodistukset.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenrekisterin tiedot yhdistys saa jäseneltä jäsenhakemuksen jättämisen yhteydessä ja jäsenyyden aikana jäsenen ilmoitusten mukaan.

Työntekijärekisterin tiedot yhdistys saa työsopimuksen solmimisen yhteydessä tai työsopimuksen voimassaoloaikana työntekijältä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALAOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Jäsen- ja työntekijärekisterien tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA SÄILYTTÄMISAIKA

Jäsenrekisterin tiedot on tallennettu Flo Mermbers -tietojärjestelmään sähköisesti ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Yhdistyksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja jäsensihteerillä on pääsy Flo Members -rekisteriin ja kullakin näistä käyttäjistä on oma salasana ja tunnus. Lisätietoja Flo Members -rekisteristä voi käydä lukemassa https://www.flomembers.com/ .

Jäsenrekisterin sähköpostiosoitteista on koottu tiedotusta varten postituslista, jota käytetään yhdistyksen G-mailissa. Yhdistyksen G-mail tunnukset ovat yhdistyksen hallituksen jäsenillä. Jäsenkirjeet lähetetään piilokopioina, etteivät jäsenet näe toinen toistensa sähköpostiosoitteita.

Jäsenten mahdollisesti antamia tiliyhteystietoja säilytetään salasanan takana yhdistyksen sihteerin tietokoneella, yhdistyksen ulkoisella kovalevyllä sekä yhdistyksen verkkopankissa. Verkkopankin käyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä.

Yhdistyksen sihteeri ja toiminnantarkastaja sekä yhdistyksen kirjanpidon tekevä Tilitoimisto Hietaniemi Oy:n kirjanpitäjä käsittelevät jäsenrekisterin tietoja siltä osin, kuin ne näkyvät yhdistyksen kirjanpidossa.

Jäsenyyden päätyttyä jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä.

Työnanatajarekisterin tietoja käsittelee yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen sihteeri ja toiminnantarkastaja sekä yhdistyksen kirjanpidon tekevä Tilitoimisto Hietaniemi Oy:n kirjanpitäjä käsittelevät työnantajarekisterin tietoja siltä osin, kuin ne näkyvät yhdistyksen kirjanpidossa. Työnantajarekisterin tietoja on tallennettu sähköisesti verottajan, vakuutusyhtiön ja Ely-keskuksen järjestelmiin. Työnantajarekisterin tiedot (sähköiset, paperiversiot) ovat yhdistyksen puheenjohtajan hallussa ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Kirjanpidon tositteissa olevia työnantaja- ja jäsenrekisterin tietoja säilytetään kirjanpitolain määräämä aika ja ne ovat puheenjohtajan hallussa paperiversioina suojattuna siten, ettei asiankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Työnanatajarekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

TIEDON KORJAAMINEN JA TIEDON KORJAAMISEN TOTEUTTAMINEN

Omia tietojaan voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivoutut muutokset..

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Sivustolla www.prokadentaitajat.fi käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä. Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä, kehitetään liiketoimintaa ja kohdennetaan markkinointia.

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.